Gjykimi i shkurtuar sipas interpretimeve të bëra nga Gjykata e Larte dhe ajo Kushtetuese


Gjykimi i shkurtuar hyn në kategorinë e gjykimeve të posaçme, i cili është parashikuar nga nenet 403-406 të KPP-së. Gjykata, kur i pandehuri ka bërë kërkesë që të procedohet me këtë lloj gjykimi, nëse çmon se çështja mund të zgjidhet në gjendjen që janë aktet, vendos gjykimin e shkurtuar. Pra, gjykimi i shkurtuar nuk realizohet automatikisht vetëm me kërkesën e të pandehurit, por kërkon edhe miratimin e gjyqtarit, i cili mund të refuzojë kërkesën nëse mendon se është i nevojshëm një proces i mirëfilltë penal. Vazhdoni leximin

Ankimi ndaj një vendimi gjyqësor


Të gjitha vendimet e dhëna nga Gjykatat e Rretheve Gjyqësore, mund të ankimohen në Gjykatën e Apelit, me përjashtim të rasteve kur ankimi përjashtohet nga ligji. Vendimet gjyqësore janë objekt shqyrtimi vetëm mbi bazën e ankimeve kundër tyre sipas përcaktimeve në Kodet e Proçedurave ose në ligje të veçanta. Pra, vendimet e Gjykatave të Rretheve jane vendime të shkallës së parë. Ato mund të ekzekutohen vetëm kur marrin formë të prerë. Në Kodet e Proçedurave (Penale e Civile) përcaktohen qartë së kur marrin formë të prerë dhe cilat janë mjetet e ankimit, afatet e ankimit, kur paraqiten ankimet dhe mënyrën e gjykimit të tyre. Vazhdoni leximin

Sistemi shqiptar i pergjegjesise se administrates publike


 Nëse i referohemi kontekstit historik të zhvillimit të parimit të përgjegjësisë së administratës publike, ne Kushtetutën e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, të vitit 1976 theksohet ndër të tjera, në nenin 59: “shtetasit, sipas kushteve të caktuara me ligj, kanë të drejtë të kërkojnë zhdëmtim nga shteti  ose nga  nënpunësit  e  tij  për  dëmet  që u  shkaktohen nga  veprimet  e paligjshme të organeve shtetërore dhe të nëpunësve gjatë ushtrimit të detyrës”. Vazhdoni leximin

Demokracia


Demokracia karakterizohet nga dalja e pushtetit nga populli. Pra populli vendos. Tingëllon thjesht por mesa duket jo në praktikë?

Çfarë është demokracia ?

Që t’i përgjigjemi kësaj pyetjeje të rëndësishme, marrim si shembull një bashkësi njerëzore. Njëra nga këto bashkësi, e njohur për ne të gjithë, është familja. Ajo përbëhet nga babai, nëna dhe fëmijët. Një familje e tillë banon bashkë, ushqehet bashkë, jeton bashkë. Prandaj lindin edhe probleme të njohura për ne: Kush do t’i derdhë plehërat, çfarë programi do të shihet në televizor, kush vendos se çfarë do te ndodhë. Vazhdoni leximin

Kur Gjykata e Lartë vepron me procedurë të përshpejtuar?


Çështjet gjyqësore pranë Gjykatës së Lartë shqyrtohen në bazë të një rradhe gjykimi në përputhje me periudhën e regjistrimit pranë sekretarisë gjyqësore. Përjashtim nga ky rregull bëhet vetëm për ato raste të cilat, si pasojë e afateve të shkurtra për gjykim, parashikuar nga legjislacioni në fuqi, apo nevojës për vazhdimin e gjykimit në shkallët e tjera, shqyrtohen me procedurë të përshpejtuar. Vazhdoni leximin

Ngritja dhe gjykimi i padisë


Proçesi gjyqësor civil zhvillohet në përputhje me rregullat e përcaktuara në Kodin e Proçedurës Civile. Ai fillon në bazë të investimit që i bëhet Gjykatës nga një person fizik ose juridik. Të investosh Gjykatën do të thotë t’i drejtohesh asaj me një kërkesë e cila quhet padi dhe me të cilën kërkon mbrojtjen e një të drejte ose interesi të ligjshëm, i cili është shkelur ose cënuar nga persona të tjerë. Personi që i drejtohet Gjykatës quhet paditës. Personi i cili ka shkelur ose cënuar të drejtën e pretenduar quhet i paditur. Vazhdoni leximin