A

abduction – grabitje, rrëmbim (një fëmijë, një grua)

absence of a public hearing – mungesë e një seancë dëgjimore

absence of right to compensation – mungesë e të drejtës për kompensim

absentia [in] – në mungesë

absolutely necessary – absolutisht e nevojshme

absolute rights – të drejta absolute

abuse of the right of petition – abuzim i të drejtës për ankim

access to court – e drejta për tu drejtuar në gjykatë

access to information – akses për informacion

access to relevant files – akses për të parë dosjet përkatëse

accessibility – aksesueshmëria

acquittal at first instance – dhënie e pafajësisë në shkallën e parë

action for damages – kërkesë për dëmshpërblim

actio popularis – [kuptimi -këkesë në interes të komunitet

apo një grupi personash (jo direkt interes personale]

adequate facilities – lehtësirat e duhura

adequate time – koha e duhur

adjourn the case – shtyj shqyrtimin e çështjes

administrative detention – masë administrative ndalimi

administrative practice – praktikë administrative

administrative proceedings – procedure administrative

admissibility criteria – kriteri i pranueshmërisë

admissible/ility/decision – vendim i pranueshëm,

vendim mbi pranueshëmrinë (e çështjes)

admit (evidence) – pranoj (prova)

adoption of a judgment – marrja e një vendimi

adversarial trial / adversarial hearing – gjyq/ seancë ku respektohen te drejtat e palës kundërshtare

after conviction – pas dënimit

age of criminal responsibility – mosha e mbartjes së përgjegjesisë penale

aim – synim/qëllim

alienate – ndahem nga, distancohem

allegation – akuzë, pretendim

allowance – kuotë javore, ndihme ushqimore

alternative civil service – shërbim civil alternativ

appeal on a point of law – apelim mbi një argument të ligjit

appellant – ankuesi

applicability – zbatueshmëria

applicable provisions – dispozita të zbatueshme

application for release from detention – kërkesë pë lirimi nga burgu (të një të burgosuri apo paraburgosusi)

apprehension – arrestim, ndalim

arbitrariness – arbitraritet

arbitrary action – veprim arbitrar

arbitrary arrest/detention – arrestim/ndalim arbitrar

arbitrary deprivation of liberty – privim arbitrar i lirisë

arguable claim – pretendim i diskutueshëm

arrest – arrestim

arrest warrant – urdhër arresti

assault – sulm, dhunë

asylum seeker – azil kërkues

award compensation/damages – dhënie/kompensim për dëme

B

bailiff – përmbarues

bankruptcy – falimentim

biased – paragjykues, i njëanshëm

bill of indictment – aktakuzë

binding judgment – vendim i detyrueshëm

bringing before competent authority – të sjellësh (personin) përpara autoritetit kompetent

bringing before competent legal authority – të sjellësh (personin) përpara autoritetit ligjor kompetent

brought promptly before judge or other officer authorised by law to exercise judicial power – të sjellësh menjëherë përpara gjyqtarit apo cilido nëpunësi të autorizuar me ligj për të ushtruar pushtet gjyqësor

C

capital punishment – dënim kapital

case law – praktika gjyqësore, precedenti, jurisprudenca

cassation appeal – apel në kasacion

causal link – lidhje rastësore

change religion or belief – ndryshim feje apo besimi fetar

charged with criminal offence – akuzuar për vepër penale

charges – akuza

child born out of wedlock – fëmijë i lindur jashtë kurorës martesore

circumstances of the case – rrethanat e çështjes

civil proceedings – proces civile

civil rights and obligations – të drejtat dhe detyrimet civile

civilian substitute service – shërbim zëvendësues i civilëve

civil service – shërbim civil

claim – pretendim

coercion (administrative) – shtrëngim (detyrim) administrativ

collective complaint – ankesë kolektive

collective exercise of freedom of expression – ushtrim kolektiv i lirisë së shprehjes

collective punishment – dënim kolektiv

common ground – baza të përgjithshme (të njohura)

comparable situation – situatë e krahasueshme

compatibility with the Convention – përputhshmëri me Konventën compensation – kompensim

competent court – gjykatë kompetente

competent legal authority – autoritet ligjor kompetent

complaint – ankesë

compulsory – e detyrueshmë

compulsory labour – punë e detyrueshme

concurring opinion – opinion që përkon me

conditional release – lirim me kusht

condition of detention – kushtet e burgimit

confidentiality – konfidencialiteti, besueshmëria, fshehtësia

conscientious objection – kundërshtim për të kryer shërbimin e detyrueshëm ushtarak

conscientious objector – kundërshtar i shërbimit të detyrueshëm ushtarak

constitutional proceedings – proces kushtetues (gjyqësor)

constitutionality – kushtetueshmëria

continued detention – masë e vazhdueshme ndalimi

continuing situation – situatë e vazhdueshme, e njëjtë

control of use of property – kontroll i përdorimit të pronës

conviction – dënim

costs and expenses – kostot dhe shpenzimet

Court holds… – Gjykata vendos se…

court of appeal – gjykatë apeli

criminal charge – akuzë penale

criminal offence – vepër penale

criminal proceedings – proces penale

custody of children – kujdestaria e fëmijëve

custody record – regjistri i arrestit

custody suite – vendi i mbajtes nën arrest

 D

date of lodging of a complaint – data e depozitimit/prezantimit të një ankese

death penalty – dënim me vdekje

default interest – mungesë interesi,

defamation – përgojim, shpifje

defence from unlawful violence – mbrojtje nga dhuna e paligjshme

defence through legal assistance – mbrojtje nëpërmjet asistencës legale

defend in person – mbroj personalisht

degrading punishment – dënim përçmues

degrading treatment – trajtim përçmues

delays in payment of compensation for expropriation – vonesa në pagesën e kompensimit për shpronësim

delays in the proceedings – vonesa në ndjekje gjyqësore

deliver a judgment – dhënie vendimi ne themel

democratic society – shoqëri demokratike

demonstration – demonstrim, vërtetim, manifestim

denial of access to lawyer – mohim i aksesit te një avokat

deprivation of liberty – privim i lirisë

deprivation of possession – privim i posedimit të pronës

deprivation of property – privimi I pronës

derogable rights and freedoms – të drejta dhe liri të derogueshme

derogation – derogim

derogation in time of war or other public emergency – derogim në kohë lufte apo në situate emergjence publike

destruction of possessions and home – shkatërrim i zotërimeve dhe banesës

detention on remand – burgim në pritje të gjykimit/ paraburgim

determination – përcaktim

diplomatic assurance – garanci diplomatike

directly imputable to the local authorities – drejtpërdrejtë e akuzueshme në autoritetet lokale

disability pension – pension për paaftësi (personi)

(enforced) disappearance – zhdukje (e detyruar, me dhunë e personit)

disclosure of identity – zbulim identiteti

discrimination – diskriminim

dismissal – pushim nga puna

dismissal from civil service/of appeal on points of law – pushim nga detyra në shërbimin civil/ të apelimit në lidhje me argumentet e parashikuara në ligj

dispute – mosmarrëveshje

dissemination – shpërndarje

dissenting opinion – opinione divergjente, jokonformiste

dissolution (of an association, political party etc.) – shpërndarje (e një shoqate, partie politike, etj.)

documentary evidence – prova të dokumentuara/me shkrim

domestic legislation – legjislacion vendas/kombëtar

double jeopardy – mosgjykim për të dytën herë (të një personi për të cilin është marrë njëherë vendimi)

duties and responsibilities – detyrat dhe përgjegjësitë

duty solicitor – avokat në detyrë/ avokat i zgjedhur kryesisht

E

educational supervision – mbikqyrje për edukim

effect lawful arrest – zbatim i një arrestimi të ligjshëm

effective access to a court – akses efektiv në një gjykatë

effective domestic remedy – mjet efektive vendas

effective remedy – zgjidhje/mjet efektive

effectiveness of investigation into (murder) – efektiviteti i një hetimi për (vrasje)

enforceable judicial decision – vendim gjyqësor i zbatueshëm

enforcement proceedings – process ekzekutimi

elections by secret ballot – zgjedhje me votim të fshehtë

equality before the law – barazi përpara ligjit

equality of arms – barazi në mjete

equitable basis – baza të barabarta

established by law – përcaktuar me ligj

examination of circumstances – shqyrtim i rrethanave

examination of witnesses – hetim i dëshmimtarëve

examine the second set of proceedings – shqyrtim i pjesës së dytë të procesit gjyqësor

excessive length of proceedings – kohëzgjatje e tepruar e procesit gjyqësor

exclusion of press – përjashtimi i shtypit

exclusion of public – përjashtimi i publikut (seancë e mbyllur)

execution – ekzekutim

exercise the jurisdiction – ushtrim i juridiksionit

exemption from exhaustion of domestic remedies – përjashtim nga shterimi i të gjitha shkallëve të brendshme gjyqësore

exhaust domestic remedies – shteroj mjetet e brendshme (shkallët gjyqësore)

exhaustion of domestic remedies – shterim i mjeteve të brendshme (shkallët gjyqësore)

expel – përjashtoj / përzë

expiry of time-limit – skadim i afatit

expropriation – shpronësim

expulsion – dëbim

extend the detention on remand – zgjat afatin e ndalimit në pritje të gjykimit

extent strictly required by situation – masë që kërkohet rreptësisht nga situata e krijuar

extensive – të gjera, të mëdha

extradition – ekstradim

extraterritorial jurisdiction – juridiksion jashtëterritorial

F

fair hearing – seancë e rregullt gjyqësore

fairness of proceedings – rregullshmëria e procesit

family life – jetë familjare

feeling of fear, anguish and inferiority – ndjenjë frikë, ankthi dhe inferioriteti

final domestic decision – vendim vendas që është përfundimtar

forced evacuation – evakuim i detyruar

forced labour – punë e detyruar

forensic expert – ekspert i mjekësisë ligjore

form/join trade unions – krijoj/bashkohem me sindikatat

foreseeability – parashikueshmëria

found a family – krijoj një familje

free assistance of an interpreter – asistencë pa pagesë për një përkthyes

free elections – zgjedhje të lira

free legal assistance – asistencë ligjore pa pagesë

freedom of association – liria e organizimit

freedom of conscience – liria e ndërgjegjes

freedom of correspondence – liria e korrespondencës

freedom of expression – liria e shprehjes

freedom of movement – liria e lëvizjes

freedom of opinion – liria e opinionit

freedom of peaceful assembly – liria e tubimit paqësor

freedom of religion – liria e fesë

freedom of the press – liria e shtypit

freedom of thought – liria e mendimit

freedom to choose a place of residence – liria për të zgjedhur një vend banimi

freedom to impart ideas – liria për të transmetuar ide

freedom to impart information – liria për të transmetuar informacion

freedom to manifest religion – liria për të manifestuar fenë

freedom to receive ideas – liria për të marrë ide

freedom to receive information – liria për të marrë informacion

friendly settlement – zgjidhje miqësore/me pajtim

fundamental freedoms – liri themelore

fundamental values of a democratic society – vlera themelore të një shoqërie demokratike

 G

 general interest – interes i përgjithshëm

general principles of international law – parimet e përgjithshme të së drejtës ndërkombëtare

general principles of law recognised by civilised nations – parimet e përgjithshmë të së drejtës të njohura nga kombet e civilizuara

grant applicants claim – pranim i pretendimit të ankuesve

grant legal aid – pranim i ndihmës ligjore

gross violations – shkelje flagrante

group of individuals – grup individësh

guarantees to appear for trial – garancitë për t’u paraqitur në një gjyq

H

harassment – ngacmim

has not sufficient means – nuk ka mjete të mjaftueshme

heavier penalty – dënim më të rëndë

hinder the exercise of the right of petition – dëmton/vonon ushtrimin e të

drejtës për peticion

holding facility – ambiente qëndrimi

home – banesë

humiliating punishment – ndëshkim poshtërues

I

ill – treatment of detainees/in custody – keqtrajtimi i të burgosurve të arrestuar

illegal detention – ndalim i paligjshëm

impartial tribunal – gjykatë e paanshme

impartiality of a judge – paanshmëria e një gjyqtari

imposition of fine – vënia e një gjobe

imprisonment – burgim

impunity – mosndëshkim

imputability – akuzueshmëria/ngarkimi me faj

in accordance with law – në përputhje me ligjin

in force – në fuqi

in the capacity of – në emër të

inability to secure compliance with the judgment – paaftësi për të siguruar përputhshmëri me gjykimin

inadmissibility – papranueshmëria

inapplicability – moszbatueshmëria

incitement to hatred and hostility – që nxit/çon në urrejtje dhe armiqësi

indemnification – zhdëmtim, dëmshpërblim

independent tribunal – gjykatë e pavarur

individual – individ/individual

individual application/petition – ankesë/peticion individual

ineffectiveness of remedies – mosefektiviteti i zgjidhjeve

information in detail – informacion në detaj

information in language understood – informacion në gjuhën që (personi) e kupton

information on charge – informacion për akuzën

information on nature and cause of accusation – informacion për natyrën dhe shkakun e akuzës

information on reasons for arrest – informacion për arsyet e arrestimit

inhuman punishment – ndëshkim çnjerëzor

inhuman treatment – trajtim çnjerëzor

inter-State case – çështje ndërshtetërore

interests of justice – në interes të drejtësisë

interests of members – interesat e anëtarëve

interests of society as a whole – interesat e shoqërisë si një e tërë

interference – ndërhyrje

interim measure – masa të përkohshme/interim

interrogation – marrje në pyetje

intimidation – frikësim

J

join trade unions – bashkohem në sindikata

joint opinion – opinion i përbashkët

judge or other officer exercising judicial power – gjyqtar apo magjistrati

tjetër që ushtron funksione gjyqësore

judgments are essentially declaratory in nature – gjykimet janë kryesisht

deklaruese në natyrë

judicial officer – magjistrat gjyqësor

judicial review – rishikim gjyqësor

jurisprudence – jurisprudencë

just satisfaction – shpërblimi i drejtë

justified by the public interest in a democratic society – justikuar nga

interesi publik në një shoqëri demokratike

justify the interference – justifikoj ndërhyrjen

juvenile delinquency – kriminalitet i të miturve

L

lack of a public hearing – mungesë e një seancë publike

lack of effective access to a tribunal – mungesë e një aksesi efektiv në gjykatë

lack of effective remedy/investigation/oral hearing – mungesë e një ankimi/hetimi/seance gojore efektiv/e

lack of promptness of information – mungesë e dhënies së informacionit brenda një afati sa më të shkurtër

language which an accused understands – në një gjuhë që i akuzuari e kupton

lawful arrest or detention – arrestimi i ligjshëm apo ndalimi

lawful order of a court – urdhër i ligjshëm i një gjykate

lawful restrictions – kufizime të ligjshme

lawfulness of proceedings – ligjshmëria e procesit gjyqësor

lawyer – avokat/jurist

legal aid or assistance – ndihmë apo asistencë legale

legal obligation – detyrim legal

legality of detention – ligjshmëria e ndalimit

legitimate aim – synim legjitim

legitimate purpose – qëllim legjitim

length of civil/criminal proceedings – kohëzgjatja e procesit civil/penal

length of detention on remand – kohëzgjatja e ndalimit në pritje të gjykimit/ paraburgimit

length of pre-trial detention – kohëzgjatja e paraburgimit

level of jurisdiction – niveli i juridiksionit

liability – përgjegjshmëria

liable under the Convention – përgjegjës sipas Konventës

liberty of movement – liria e lëvizjes

liberty of person – liria e personit

licensing of broadcasting, television and cinema enterprises – licensimi i ndërmarrjeve ta transmetimit, televizionit dhe kinemasë

life – jetë

life of the community – jeta e komunitetit

life of the nation – jeta e kombit

life sentence – dënim i përjetshëm

limitation on use of restrictions on rights – kufiri i zbatueshmërisë së kufizimeve të të drejtave

limitations to protect democratic society – kufizimet për të mbrojtur shoqërinë demokratike

limitations to protect the rights of others – kufizimet për të mbrojtur të drejtat e të tjerëve

limited jurisdiction – juridiksion i kufizuar

living instrument – instrument jetësor

local needs and conditions – nevoja dhe kushte lokale

lodge an application – bëj/parashtroj një ankesë

loss of property – humbje prone

M

make financial award – jap një vendim financiar

maintaining the authority and impartiality of the judiciary – ruajtja e autoritetit dhe paanshmërisë së gjyqësorit

manifestly ill-founded – haptazi e pambështetur

manifest religion or belief – manifestoj fenë apo besimin

margin of appreciation – liria e vlerësimit

material damage – dëm material

measures similar to expropriation – masa të ngjashme me shpronësimin

media -media

members of a minority group – anëtarët e një grupi pakice

members of administration – anëtarët e administratës

members of armed forces – anëtarët e forcave të armatosura

members of police – anëtarët e policisë

memorial – përkujtimore/monument

mental anguish/suffering – vuajtje mendore/ankthi

merits of individual application/inter-state application – meritat e ankimit individual/ndërshtetëror

merits of the complaint – meritat e një ankese

military service – shërbim ushtarak

minimum degree of protection to which citizens are entitled under the rule of law in a democratic society – shkallë minimale mbrojtjeje për të cilët civilët kanë të drejtë ta kenë sipas shtetit të së drejtës në një shoqëri demokratike

minimum level of severity – nivel minimal i shkallës së egërsisë

minority – pakicë

minors – të mitur

moderate physical punishment – ndëshkim fizik i moderuar

monitoring of prisoners’ correspondence/telecommunications/ telephones – kontrolli i korrespondenës/telekomunikacionit/ telefonatave të të burgosurve

moral damage – dëm moral

morals – morali

narrow interpretation – interpretim i ngushtë

 N

national authority – autoritet kombëtar/vendas

national court – gjykatë kombëtare/vendase

national law – ligj kombëtar/vendas

national minority – pakicë kombëtare

national origin – origjinë kombëtare/vendase

national security – siguri kombëtare

nationalisation – kombëtarizim

nature of punishment – natyra e ndëshkimit

nature of interference – natyra e ndërhyrjes

ne bis in idem/ non bis in idem principle – parimi ne bis in idem/

non bis in idem

necessary in a democratic society – e nevojshme në një shoqëri demokratike

negative obligation – detyrim negativ

negotiations – negociata

non-derogable rights and freedoms – të drejta dhe liri të paderogueshme

non-enforcement – mos zbatim

non-exhaustion – mos shterim

non-exhaustion of domestic remedies – mos shterim i mjeteve të

brendshme

non-governmental organisation – organizatë jo-qeveritare

non-official summary – përmbledhje jo-zyrtare

non-pecuniary damage – dëme jo materiale

normal civic obligations – detyrime standarde qytetare

notification – njoftim

notification of a derogation – njoftim për një derogim

null and void – i shfuqizuar dhe i paqenë nulla poena sine lege nullum crimen sine lege

O

objective and reasonable justification – justifikim objektiv dhe i arsyeshëm

obligation of performing military service – detyrim për të kryer shërbim ushtarak

obligation prescribed by law – detyrim i parashikuar me ligj

observance – vëzhgim

obtain attendance of witnesses – të sigurosh praninë e dëshmimtarëve

of his own choosing – sipas zgjedhjes së tij

officer authorised by law to exercise judicial power – magjistrat i autorizuar me ligj për të ushtruar funksione gjyqësore

Ombudsman – Ombudsman/Avokat i Popullit

oral hearing – seancë gojore

oral submission – parashtrim gojor

order release – urdhër lirimi

ordinary courts – gjykatat e zakonshme

other status – status tjetër

outstanding interest – interes i jashtëzakonshëm

P

parental authority – autoritet prindëror

parents’ religious and philosophical convictions – bindjet fetare dhe filozofike të prindërve

particular circumstances of the case – rrethanat e veçanta të çështjes

particular level of severity – nivel i veçantë i shkallës së egësisësisë

peaceful assembly – mbledhje paqësore

peaceful enjoyment of possessions – gëzim i zotërimeve në paqe

pecuniary damage – dëme materiale

penalty – gjobë/dënim

periodic review of the continuing lawfulness of detention – rishikim

periodik i paligjshmërisë së vazhdueshme të privimit të lirisë

permit for a demonstration – leje për një demonstrim

persons of unsound mind – personat të paqëndrueshëm mendërisht

physical integrity – integritet fizik

physical liberty and security – liria dhe siguria fizike

physical punishment – ndëshkim fizik

physical suffering – vuajtje fizike

plea of inadmissibility – kërkesë për mospranueshmëri

plot of land – copë toke

pluralism in education – pluralizëm në edukim

police surgeon – mjek në polici

political activity – aktivitet politik

political asylum – azil politik

political or other opinion – opinion politik apo tjetër

political party – parti politike

political rights – të drejta politike

positive obligations – detyrime pozitive

possessions – zotërime

power of attorney – prokure

power to overturn decision of the court – kompetenca/autoritet për të

kthyer mbrapsht vendimin e gjykatës

practical and effective protection – mbrojtje praktike dhe efektive

pre-trial detention – privim lirie në paraburgim

preliminary objection/investigation – kundërshtimi/hetimi paraprak

preparation of defence – përgatitja e mbrojtjes

prescribed by law – parashikuar me ligj

present-day conditions – kushtet e sotme

presidential pardon – falje presidenciale

press – shtypi

pressing social need – nevojë e ngutshme shoqërore

presumed paternity – atësi e prezumuar

presumption of innocence – prezumimi i pafajësisë

prevent disorder – parandaloj çrregullsi

prevent escape – parandaloj largimin

prevent unauthorised entry into country – parandaloj hyrjen e paautorizuar në vend

prevention of crime – parandalimi i krimit

prevention of disorder – parandalimi i çrregullsive

prevention of spreading of infectious diseases – parandalimi i shpërhapjes së sëmundjeve ngjitëse

preventive detention – ndalim parandalues

prima facie

prisoner – i/e burgosur

private life – jetë private

procedural defect – e metë proceduriale

procedural guarantees of review – garancitë proceduriale të rishqyrtimit

procedure prescribed by law – procedurë e parashikuar me ligj

prohibition of – ndalimi i

prohibition of abuse of rights – ndalimi i abuzimit me të drejtat

prompt and detailed information – informacion i menjëhershëm  dhe i detajuar

prompt judicial control – kontroll i menjëhershëm gjyqësor

prompt trial – gjyq i shpejtë

promptly – menjëherë/shpejt

promptly informed – informohet menjëherë

proof beyond reasonable doubt – prova përtej dyshimit të arsyeshëm

property – pronë

proportionality – proporcionalitet

proportionate to the legitimate aim pursued – në proporcion me synimin legjitim që ndiqet

protection of health – mbrojtje e shëndetit

protection of juveniles – mbrojtje e të miturve

protection of morals – mbrojtje e moralit

protection of private life of the parties – mbrojtje e jetës private të palëve

protection of property – mbrojtja e pronës

protection of public order – ruajtja e rendit publik

protection of the rights and freedoms of others – mbrojtja e të drejtave dhe lirive të të tjerëve

protection of the reputation of others – mbrojtja e reputacionit të të tjerëve

protection of the rights – mbrojtja e të drejtave

proved guilty according to law – provohet se është fajtor në bazë të ligjit

provided by law – parashikuar me ligj

provisional measure – masa të përkohshme

psychiatric evidence – prova psikiatrike

public – publik

public authority – autoritet publik

public emergency – emergjencë publike

public hearing – seancë publike

public interest – interes publik

public judgment – gjykim publik

public opinion – opinion publik

public order – rend publik

public safety – siguri publike

public service – shërbim publik

publicity – publicitet, reklamim

pursue – ndjek

pursue a legitimate aim – ndjek një qëllim legjitim

Q

qualified rights – të drejta të cilësuara

quell riot or insurrection – shtyp trazirat apo revoltën

R

racial discrimination – diskriminim racial

reasonable and objective justification –justifikim i arsyeshëm e objektiv

reasonable intervals – intervale të arsyeshme

reasonable relationship of proportionality – marrëdhënie e arsyeshme e proporcionalitetit

reasonable suspicion – dyshim i arsyeshëm

reasonable time – periudhë e arsyeshme kohore

reasonableness of pre-trial detention – arsyeshmëria e ndalimit para gjykimit

reasonably necessary to prevent fleeing – e arsyeshme në masën e duhur për të parandaluar largimin/arratisjen

reasonably necessary to prevent offence – e arsyeshme në masën e nevojshme për të parandaluar kryerjen e veprës

reasoning – arsyetim

receive and impart information and ideas – marr dhe transmetoj informacion dhe ide

rectify the shortcomings – korrigjoj të metat

redress – kompensim/ gjesh zgjidhje

referral to Grand Chamber – referim në Dhomën e Madhe

refugee – refugjat

refusal – refuzim

regardless of frontiers – pa marrë parasysh kufijtë

reimbursement – rimbursim

rejection of appeal – rrëzim e një apelimi

release pending trial – lirim gjate gjykimit / marrje pjese ne process penal si i lire

relevant domestic law – e drejta përkatëse vendase

relevant domestic practice – praktika përkatëse vendase

religion – feja

religious community – komunitet fetar

religious instructions – mësime fetare

religious practice – praktikë fetare

remand – urdhëroj

remand in custody – primim lirije ne pritje te procesit

rendition – version, interpretim

reopen the proceedings – rihap procesin gjyqësor

reputation – reputacion

required by interests of justice – kërkohet nga interesi i drejtësisë

residence – rezidencë, banim

respect for correspondence – respekt për korrespondencën

respect for family life – respekt për jetën familjare

respect for home – respekt për banesën

respect for parents’ philosophical convictions – respekt për bindjet filozofike të prindërve

respect for parents’ religious convictions – respekt për bindjet fetare të prindërve

respect for private life – respekt për jetën private

respondent state’s jurisdiction and responsibility – juridiksioni dhe përgjegjësia e shtetit kundërshtar

restitutio ad integrum

restitution of property – rikthim i pronës

restriction on freedom of movement – kufizim i lirisë së lëvizjes

restrictive interpretation – interpretim kufizues

retrial – rigjykim (i çështjes)

retroactive application of criminal/civil law – zbatim prapaveprues i së drejtës penale/civile

retroactivity – zbatimi me prapaveprim i ligjit

reunion of family – ribashkim i familjes

review by a court – rishikim nga një gjykatë

review of lawfulness of detention – rishikim i ligjshmërisë së privimit të lirisë

revision of an earlier judgment – rishikim i një gjykimi të hershëm

right of access to – e drejta për akses në

right of petition to – e drejta për peticion në

right to individual application – e drejta për ankesë individuale

right to liberty / security – e drejta për liri/siguri

rights of defence – e drejta e mbrojtjes

rule of law – shteti i së drejtës/shteti ligjor

ruling on an equitable basis – marrje vendimi në baza ta njëjta

S

scheme for free legal aid – skema për ndihmë ligjore pa pagesë

scope of court review – qëllimi i rishqyrtimit nga ana e gjykatës

secrecy of correspondence – sekreti i korrespondencës

secret ballot – votë e fshehtë

secret surveillance – mbikqyrje/kontroll e/i fshehtë

secure fulfilment of obligation prescribed by law– përmbushje e sigurtë e

detyrimit të parashikuar me ligj

secure the payment of contributions or penalties – siguroj pagesën e

kontributeve apo gjobave

security of person – siguria e personit

seizure of – konfiskimi i

self-defence – vetëmbrojtje

separate set of proceedings – pjesë e ndarë e procesit

service exacted in case of emergency – shërbimi i kërkuar në rast

emergjence

service of a military character – shërbim i karakterit ushtarak

servitude – skllavëri, punë e detyruar

sick leave – mungesë me raport mjekësor

six-month period/rule – rregulli/periudha gjashtë mujor/e

slavery – skllavëri

social origin – origjinë sociale

social security – sigurime shoqërore

special circumstances – rrethana specifike

speediness of review – shpejtësia e rishqyrtimit

stand for election – kandidoj për zgjedhje

statute-barred – limit I percaktuar me ligj

strictly necessary – rreptësisht i nevojshëm

strictly proportionate – rreptësisht proporcional

substitute service – shërbim zëvendësues

supplementary opinion – opinion shtesë

surrender – dorëzoj

summon the witness – thërres dëshmitarin (në gjyq)

T

take proceedings – filloj procesin gjyqësor

taken alone – të marrë (trajtuar) veçmas

taking of property – marrje/konfiskim prone

tax penalty – gjoba tatimore

taxation – tatime

territorial integrity – integritet territorial

testify at trial – dëshmoj në gjyq

third party – palë e tretë

threat to applicant’s life – kërcënim për jetën e ankuesit

threat to the life of the nation – kërcënim për jetën e kombit

time of emergency – gjendje e jashtëzakonshme

time when the act or omission committed – koha kur është kryer akti apo pakujdesia

torture – torturë

torture in police custody – torturë e ushtruar nën mbikqyrjen e policisë

transfer of the property – transferim prone

treatment – trajtim

trial within a reasonable time – gjykim brenda një afati të arsyeshëm

tribunal established by law – gjykatë/tribunal e përcaktuar me ligj

U

unanimously – me unanimitet

unfairness of proceedings – parregullsia e procesit gjyqësor

unidentified perpetrator – krimineli i paidentifikuar

uniform law – e drejtë e pandryshueshme

universal suffrage – votim i përgjithshëm

unlawful detention – burgim/paraburgim i paligjshëm

unlawfulness – ilegjitimitet

unreasonably long (procedure) – (procedurë) e zgjatur në mënyrë të paarsyeshme

use of force/violence – përdorimi i forcës/dhunës

use of property – përdorim/ shfrytëzim i pronës

 

V

values of a democratic society – vlerat e një shoqërie demokratike

victim – viktimë

violation – shkelje

vulnerability – vucenueshmëria/dobësija

W

waiver of the court fees – dorëheqje e tarifave të gjyqit

war or other public emergency threatening the life of the nation – lufta apo situatë tjetër e jashtëzakonshme publike që kërcënojnë jetën e kombit

withdrawal of parental rights – tërheqje nga e drejta prindërore

without prejudice to the provisions of Article… – pa paragjykuar dispozitat e Nenit….

witness – dëshmitar

wording – renditje, përpilim, formulim

work required of detainee – puna e kërkuar e të burgosurit

work required to be done during conditional release – puna që kërkohet të bëhet nga lirimit me kusht

worship – adhuroj, i falem (fetar)

Botim i Këshilli i Evropës, 2006, marre ne http://www.coe.al/

Advertisements