Sipas UDHËZIM Nr.991/3, datë 2.3.2010, “TARIFA PËR VEPRIMET DHE SHËRBIMET QË KRYHEN NGA ADMINISTRATA GJYQËSORE, MINISTRIA E DREJTËSISË, PROKURORIA, NOTERIA DHE ZYRA E REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME”

Janë si më poshtë:

A. Tarifa për veprime e shërbime që kryhen nga administrata gjyqësore e prokuroria: Masa e tarifës në lekë Në %
1 Për lëshimin e vërtetimit se personi nuk ka pengesë ligjore për pajisjen me pasaportë për jashtë shtetit

 400

2 Për lëshimin nga gjykata të çdo kopje vendimi e çdo dokumenti që kërkohet nga të interesuarit

 800

3 Për lëshimin e dëshmisë së gjendjes gjyqësore nga zyra e gjendjes gjyqësore

 400

4 Për legalizimin e akteve të noterisë nga ministria e drejtësisë

 800

5 Për lëshimin e vërtetimit se ndaj shtetasit nuk është filluar çështje penale nga prokuroria

 400

6 Për lëshimin e vendimit të pushimit ose të vendimit të mosfillimit të çështjes penale nga prokuroria

 800

7 Për lëshimin e vërtetimit nga gjykata se kërkuesi nuk është në proces gjyqësor

 400

  1. Kërkesë që paraqitet në gjykatë:

 

 
a) për pension ushqimor

0

b) për vërtetim fakti

800

2. Kërkesëpadi që paraqiten në gjykatë:
a) padi për zgjidhje martese

9000

b) padi për pavlefshmëri të veprimeve juridike

12 000

c) padi të rrjedhura nga marrëdhënie kontraktore, si dhe për shkaktim dëmi:
i) me vleftë deri në 100 000 lekë

12000

ii) me vleftë mbi 100 000 lekë 3%
ç) padi për pjesëtim pasurie

12000

d) padi për kthim në punë

0

3. Pranimi i ankimeve kundër vendimeve të gjykatës, përveç kërkesës ankimore për paditë e pensionit ushqimor dhe kthimit në punë.

 800